Na działce ogrodowej można wybudować lub przebudować jeden jednomieszkaniowy dom mieszkalny lub jeden domek ogrodowy wraz z przybudówkami bez sporządzania dokumentów planistycznych lub projektów zagospodarowania terenu i bez zmiany głównego przeznaczenia terenu.

Najważniejszym wymogiem jest nieszkodzenie interesom sąsiadów. Cały teren ogrodu musi być zagospodarowany zgodnie z wewnętrznymi zasadami ogródków działkowych i w taki sposób, aby mieli do niego dostęp funkcjonariusze straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i innych służb specjalnych.

Domek ogrodowy to prosty, rekreacyjny budynek grupy I, suma powierzchni wszystkich kondygnacji, nadbudówek, wiat i budynków gospodarczych połączonych w celach użytkowych nie przekracza 80 mkw. m, a maksymalna wysokość to 8,5 m. Pozwolenie na budowę jest wymagane tylko w wyjątkowych przypadkach w przypadku budowy budynku na terenie obiektu dziedzictwa kulturowego, strefy ochronnej dziedzictwa kulturowego, obiektu dziedzictwa kulturowego, kurortu. W pozostałych przypadkach pozwolenie na budowę jest opcjonalne, a projekt budowlany jest przygotowywany na życzenie wykonawcy. Wysokość jednoizbowego domu mieszkalnego, który ma być wybudowany na działce ogrodowej również nie może przekraczać 8,5 m, a maksymalne zagęszczenie zabudowy działki oraz układ konstrukcji na działce muszą spełniać wymagania stawiane tym budynkom przez Ministerstwo środowiska.

Aby wybudować dom mieszkalny należy przygotować projekt budynku i uzyskać pozwolenie. Architekci i inżynierowie budowlani mają prawo kierować projektowaniem, konserwacją i budową prostego budynku, a certyfikowani specjaliści mają prawo kierować budową prostego budynku. Na działce ogrodowej budynki muszą być budowane w odległości co najmniej 3 m od granicy działki, a konstrukcje inżynierskie (z wyjątkiem ogrodzeń) – w odległości co najmniej 1 m. Ogrodzenie może być postawione na granicy działki, gdy jego konstrukcje przekraczają granicę działki, tylko za pisemną zgodą zarządu lub prezesa sąsiedniego właściciela działki lub stowarzyszenia ogrodników (gdy działka graniczy ze wspólnym użytkowaniem) . Właściciel sąsiedniej działki może wyrazić zgodę na wybudowanie budowniczego i innych konstrukcji w określonych minimalnych odległościach. Jeśli sąsiad sprzeda lub w inny sposób przekaże działkę innej osobie, jego zgoda jako byłego właściciela będzie ważna.

Ziemia ogrodowa, Ziemia przesiewana:

Ogrodzenia pomiędzy działkami muszą odpowiadać wymaganiom takich konstrukcji w zakresie nasłonecznienia działek sąsiednich, określonym w przepisach technicznych budowlanych. Pisemna zgoda sąsiada jest również wymagana do ogrodzenia ogrodzenia, które nie spełnia tych wymagań. Ogrodzenie ślepe może służyć do oddzielenia działki ogrodowej od wspólnego obszaru użytkowania wspólnoty ogrodników. Drzewa i krzewy należy sadzić i uprawiać na działce ogrodowej zgodnie z następującymi wymogami: drzewa wysokie powyżej 3 m należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy działki ogrodowej oraz w północnej części działka ogrodowa nie bliżej niż 5 m. Drzewka karłowate dorastające do 3 m wysokości sadzi się w odległości co najmniej 2 m od granicy działki ogrodowej, a krzewy w odległości co najmniej 1 m od granicy działki ogrodowej. Na mniejszych odległościach drzewa i krzewy można sadzić za pisemną zgodą właściciela sąsiedniej działki.

5/5 - (1 vote)